ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងផលិតផលម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈរួមទាំងផលិតផលកាហ្វេ និងតែ កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៩-២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

19mayAll Day21ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងផលិតផលម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈរួមទាំងផលិតផលកាហ្វេ និងតែ កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៩-២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

Event Details

ព័ត៌មានស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍
ឈ្មោះពិព័រណ៍៖ ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងផលិតផលម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈរួមទាំងផលិតផលកាហ្វេ និងតែ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៩-២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២
ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌល តាំងពិព័រណ៍ MARINA BAY SANDS សិង្ហបុរី
ប្រភេទទំនិញតាំង៖ ផលិតផលម្ហូបអាហារ ភេសជ្ជៈ និងឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធ
អ្នករៀបចំ៖ ក្រុមហ៊ុនរៀបចំពិព័រណ៍ និងសេវាសន្និសីទរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី
ទំនាក់ទំនង៖ +៨៥៥-៨៧៧៥៥៥៥១ / [email protected]
ព័ត៌មានបន្ថែម៖ គណៈកម្មការរៀបចំពិព័រណ៍របស់ប្រទេសសិង្ហបុរី នឹងរៀបចំជា ២ ទម្រង់ ដើម្បីផ្តល់ជម្រើសដល់អ្នកចូលរួមអន្តរជាតិគឺ៖

-ទី១៖ ការចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅសិង្ហបុរី ដោយអ្នកចូលរួមត្រូវបង់កម្រៃជួលស្តង់ ដែលមានទំហំ ៦ម៉ែត្រក្រឡា ចំនួន ១,៨០០ ដុល្លារសិង្ហបុរី ក្នុងមួយស្តង់។
-ទី២៖ ការចូលរួមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Virtual Platform) អ្នកចូលរួមត្រូវបង់កម្រៃជាកញ្ចប់ចំនួន ២,៨៨៨ ដុល្លារសិង្ហបុរី ក្នុងមួយក្រុមហ៊ុន។

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

more

Time

May 19, 2022 - May 21, 2022 (All Day) សិង្ហបុរី(GMT+07:00)

Location

Login required to see the information Login

Menu