​ពិព័រណ៍​ពាណិជ្ជកម្ម​ផលិតផល​ខ្មែរ នាឱកាស​បុណ្យ​សមុទ្រ​

22dec(dec 22)10:27 am25(dec 25)10:27 am​ពិព័រណ៍​ពាណិជ្ជកម្ម​ផលិតផល​ខ្មែរ នាឱកាស​បុណ្យ​សមុទ្រ​ Event Organized ByMinistry of Commerce

Health Guidelines for this Event

Masks Required
Temperature Checked At Entrance
Physical Distance Maintained

Time

December 22, 2021 10:27 am - December 25, 2021 10:27 am(GMT+07:00)

Location

Preah Sihanouk

Other Events

Preah Sihanouk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu