ពិព័រណ៌ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២១ នៅទីក្រុងសេអ៊ូល សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

10nov(nov 10)9:00 am13(nov 13)7:00 pmពិព័រណ៌ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២១ នៅទីក្រុងសេអ៊ូល សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ Event Organized ByASEAN Korean Center

Health Guidelines for this Event

Masks Required
Temperature Checked At Entrance
Physical Distance Maintained
Outdoor Event

Time

10 (Wednesday) 9:00 am - 13 (Saturday) 7:00 pm(GMT+09:00)

Location

Seoul

Menu