ពិព័រណ៍​ផលិតផល​ខ្មែរ និង​ទំនិញ​នាំចេញ​-​នាំចូល កម្ពុជា អន្តរជាតិ​លើក​ទី​១៥ ឆ្នាំ​២០២១​

15dec(dec 15)8:00 am18(dec 18)9:00 pmពិព័រណ៍​ផលិតផល​ខ្មែរ និង​ទំនិញ​នាំចេញ​-​នាំចូល កម្ពុជា អន្តរជាតិ​លើក​ទី​១៥ ឆ្នាំ​២០២១​ Event Organized ByMinistry of Commerce

Health Guidelines for this Event

Masks Required
Temperature Checked At Entrance
Physical Distance Maintained

Time

December 15, 2021 8:00 am - December 18, 2021 9:00 pm(GMT+07:00)

Location

Koh Pich

Other Events

Koh Pich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu