ពិព័រណ៍​ផលិតផល​បន្លែ ផ្លែឈើ​ខ្មែរ​ ​ក​សិ​-​ពាណិជ្ជកម្ម ​ក​សិ​-​ឧស្សាហកម្ម​ ​លើក​ទី​១៤

21nov(nov 21)8:00 am24(nov 24)8:00 pmពិព័រណ៍​ផលិតផល​បន្លែ ផ្លែឈើ​ខ្មែរ​ ​ក​សិ​-​ពាណិជ្ជកម្ម ​ក​សិ​-​ឧស្សាហកម្ម​ ​លើក​ទី​១៤ Event Organized ByMinistry of Commerce

Health Guidelines for this Event

Masks Required
Temperature Checked At Entrance
Physical Distance Maintained

Time

21 (Sunday) 8:00 am - 24 (Wednesday) 8:00 pm

Location

Siem Reap

Organizer

Ministry of Commerce

General Directorate of Trade Promotion (GDTP) Lot No. 19-61, Russian Federation Blvd, Phum Toek Thla, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia

Learn More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu