ពិព័រណ៍ទំនិញនាំចូល ចិន អន្តរជាតិ លើកទី៤ ឆ្នាំ២០២១

05nov(nov 5)8:00 am10(nov 10)9:00 pmពិព័រណ៍ទំនិញនាំចូល ចិន អន្តរជាតិ លើកទី៤ ឆ្នាំ២០២១ Event Organized ByChinese Government

Time

5 (Friday) 8:00 am - 10 (Wednesday) 9:00 pm

Location

Shanghai

Organizer

Chinese Government

Co-organizer: ASEAN Country
Contact in Cambodia: General Directorate of Trade Promotion , Ministry of Commerce Lot No. 19-61, Russian Federation Blvd, Phum ToeK Thla, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

Learn More

Menu