ពិព័រណ៍ទំនិញនាំចូល ចិន អន្តរជាតិ លើកទី៤ ឆ្នាំ២០២១

05nov(nov 5)8:00 am10(nov 10)9:00 pmពិព័រណ៍ទំនិញនាំចូល ចិន អន្តរជាតិ លើកទី៤ ឆ្នាំ២០២១ Event Organized ByChinese Government

Time

5 (Friday) 8:00 am - 10 (Wednesday) 9:00 pm(GMT+07:00)

Location

Shanghai

Menu