ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មផលិតផលខ្មែរ នាឱកាសយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរ

13apr(apr 13)8:00 am16(apr 16)9:00 pmពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មផលិតផលខ្មែរ នាឱកាសយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរ Event Organized ByMinistry of Commerce

Event Details

ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរនៅខេត្តសៀមរាបឬខេត្តព្រះវិហារសម្រាប់យុទ្ធនាការទិញផលិតផលកម្ពុជាលើកទី ៦ ។

Health Guidelines for this Event

Masks Required
Temperature Checked At Entrance
Physical Distance Maintained

Time

13 (Tuesday) 8:00 am - 16 (Friday) 9:00 pm

Location

Siem Reap

Organizer

Ministry of Commerce

General Directorate of Trade Promotion (GDTP) Lot No. 19-61, Russian Federation Blvd, Phum Toek Thla, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia

Learn More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu