ពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ីខាងត្បូង លើកទី៧ និងពិព័រណ៍ទំនិញ នាំចូល-នាំចេញ គុនមិញ លើកទី២៧ ឆ្នាំ២០២១

12jun(jun 12)8:00 am18(jun 18)9:00 pmពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ីខាងត្បូង លើកទី៧ និងពិព័រណ៍ទំនិញ នាំចូល-នាំចេញ គុនមិញ លើកទី២៧ ឆ្នាំ២០២១ Event Organized ByChinese Government

Time

June 12, 2021 8:00 am - June 18, 2021 9:00 pm(GMT+08:00)

Location

Kunming City

Other Events

Organizer

Chinese Government

Co-organizer: ASEAN Country

Learn More

Kunming City

Menu