ពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ីខាងត្បូង លើកទី៧ និងពិព័រណ៍ទំនិញ នាំចូល-នាំចេញ គុនមិញ លើកទី២៧ ឆ្នាំ២០២១

12jun(jun 12)8:00 am18(jun 18)9:00 pmពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ីខាងត្បូង លើកទី៧ និងពិព័រណ៍ទំនិញ នាំចូល-នាំចេញ គុនមិញ លើកទី២៧ ឆ្នាំ២០២១ Event Organized ByChinese Government

Time

12 (Saturday) 8:00 am - 18 (Friday) 9:00 pm

Location

Kunming City

Organizer

Chinese Government

Co-organizer: ASEAN Country
Contact in Cambodia: General Directorate of Trade Promotion , Ministry of Commerce Lot No. 19-61, Russian Federation Blvd, Phum ToeK Thla, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

Learn More

Menu