ពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ីខាងត្បូង លើកទី៧ និងពិព័រណ៍ទំនិញ នាំចូល-នាំចេញ គុនមិញ លើកទី២៧ ឆ្នាំ២០២១

12jun(jun 12)8:00 am18(jun 18)9:00 pmពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ីខាងត្បូង លើកទី៧ និងពិព័រណ៍ទំនិញ នាំចូល-នាំចេញ គុនមិញ លើកទី២៧ ឆ្នាំ២០២១ Event Organized Byរដ្ឋាភិបាលចិន

Time

12 (Saturday) 8:00 am - 18 (Friday) 9:00 pm(GMT+08:00)

Location

ទីក្រុងគុនមីង

Menu