1. ទំព័រដើម
  2. ទំនាក់ទំនង​

ទំនាក់ទំនង​

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម​​
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​

​អាសយដ្ឋាន​៖ ដី​ឡូ​តិ៍ ១៩-៦១ ភូមិ​ទឹកថ្លា សង្កាត់​ទឹកថ្លា ខណ្ឌ​សែន​សុខ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
​ទូរស័ព្ទ​៖ +៨៥៥-២៣​ ៨៦៦ ៤៦៩
​ទូរស័ព្ទដៃ​៖ +៨៥៥-៩៧ ៨៣៧​ ៨៨៨៨ / +៨៥៥-១៧ ៤៩៥​ ០៩១

ឯកឧត្តម កៅ កោសល​

​អគ្គនាយក​ជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម
ទូរស័ព្ទ​៖ +៨៥៥-៩៧ ៨៣៧ ៨៨៨៨
​អ៊ី​ម៉ែ​ល​៖ [email protected] / [email protected]

សំណុំបែបបទទំនាក់ទំនង

Your Full Name *
Enter your full name
Fill out this field
Your Email Address *
Enter your email
Please enter a valid email address.
Your Message *
Enter your message detail
Fill out this field
What is 29 + 9 = ?
Enter the calculation result
Enter the equation result to proceed

លោក គិត ភា​រ៉ា​

ប្រធាននាយកដ្ឋាន
កិច្ចការពិព័រណ៍

​ទូរស័ព្ទ​៖ +៨៥៥-១៧ ៤៩៥ ០៩១
​អ៊ី​ម៉ែ​ល​៖ [email protected]

លោក អ៊ូច សា​វិ​ន​

​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន
​អភិវឌ្ឍន៍​ទីផ្សារ​

ទូរស័ព្ទ​៖ +៨៥៥-១២ ៦៦៦ ៩៧៥
​អ៊ី​ម៉ែ​ល​៖ [email protected]

លោក ឈាវ ផា​

​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន
​គោលនយោបាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

ទូរស័ព្ទ​៖ +៨៥៥-១២ ៩៤០ ៨២៩
​អ៊ី​ម៉ែ​ល​៖ [email protected]

Menu