សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័របញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុននាំចេញនៅប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែងរកទិន្នន័យថ្មីៗចុងក្រោយបំផុត នៃក្រុមហ៊ុននាំចេញនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងវិស័យកសិកម្ម, ម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈ, ​ឧស្សាហកម្ម, វិស្វកម្ម និងផ្នែកផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានរៀបចំនិងត្រួតពិនិត្យដោយ អគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។

ស្វែងរកក្រុមហ៊ុនតាមវិស័យនៃអាជីវកម្ម

ស្វែងរកក្រុមហ៊ុនតាម ខេត្ត/ក្រុង

Menu