ទំនិញនាំចូលកូរ៉េ ឆ្នាំ២០២២

23jun(jun 23)10:00 am25(jun 25)5:30 pmទំនិញនាំចូលកូរ៉េ ឆ្នាំ២០២២

Event Details

ព័ត៌មានស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍

ឈ្មោះពិព័រណ៍៖ ទំនិញនាំចូលកូរ៉េ ឆ្នាំ២០២២
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣-២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ COEX ទីក្រុងសេអ៊ូល សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
ប្រភេទទំនិញតាំង៖ ពាណិជ្ជកម្ម
អ្នករៀបចំ៖ សមាគមអ្នកនាំចូលកូរ៉េ (Korea Importers Association – KOIMA)
ទំនាក់ទំនង៖ +៨៥៥-៨៧៧៥៥៥៥១ / [email protected]
ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ទំនិញនាំចូលកូរ៉េនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការចាប់ផ្តើមឡើងវិញសកម្មភាពទីផ្សារនាំចូលរបស់កូរ៉េបន្ទាប់ពីវិបត្តិកូវីដ-១៩ និងជាពិសេសដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុននាំចេញបរទេស និងក្រុមហ៊ុននាំចូលកូរ៉េ ដោយជំរុញការនាំចេញទំនិញរបស់បរទេសទៅកាន់ទីផ្សារកូរ៉េ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាចំណែកមួយនៃពិពិធកម្មទីផ្សារ និងភាពជាដៃគូសម្រាប់អ្នកចូលរួមផងដែរ។

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

more

Time

June 23, 2022 10:00 am - June 25, 2022 5:30 pm(GMT+07:00)

Menu