ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងផលិតផលម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈរួមទាំងផលិតផលកាហ្វេ និងតែ

18may(may 18)10:00 am20(may 20)5:30 pmពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងផលិតផលម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈរួមទាំងផលិតផលកាហ្វេ និងតែ

Event Details

ឈ្មោះពិព័រណ៍៖ ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងផលិតផលម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈរួមទាំងផលិតផលកាហ្វេ និងតែ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៩-២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌល តាំងពិព័រណ៍ MARINA BAY  SANDS សិង្ហបុរី។

ប្រភេទទំនិញតាំង៖ ផលិតផលម្ហូបអាហារ ភេសជ្ជៈ និងឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធ

អ្នករៀបចំ៖ ក្រុមហ៊ុនរៀបចំពិព័រណ៍ និងសេវាសន្និសីទរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី

more

Time

May 18, 2022 10:00 am - May 20, 2022 5:30 pm(GMT+07:00)

Menu