ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពហុវិស័យ

17may(may 17)10:00 am21(may 21)6:00 pmពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពហុវិស័យ

Event Details

ព័ត៌មានស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍

ឈ្មោះពិព័រណ៍៖ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពហុវិស័យ
កាលបរិច្ឆេទ៖១៧-២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២
ទីកន្លែង៖ប្រទេសឥណ្ឌា
ប្រភេទទំនិញតាំង៖ Agro & Food, Construction, Textiles & Apparels, IT & SAS, Coir, and General
អ្នករៀបចំ៖ មជ្ឈមណ្ឌលជំរុញការនាំចេញឥណ្ឌា
ទំនាក់ទំនង៖ +៨៥៥-៨៧៧៥៥៥៥១ / [email protected] / [email protected]
ព័ត៌មានបន្ថែម៖ចូលរួមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

more

Health Guidelines for this Event

Masks Required
Temperature Checked At Entrance
Physical Distance Maintained
Event Area Sanitized

Time

May 17, 2022 10:00 am - May 21, 2022 6:00 pm(GMT+07:00)

Menu