ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម CODEWAY Expo 2022

18may(may 18)10:00 am20(may 20)5:30 pmពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម CODEWAY Expo 2022

Event Details

ព័ត៌មានស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍
ឈ្មោះពិព័រណ៍៖ ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម CODEWAY Expo 2022

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៨-២០​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

ទីកន្លែង៖ ទីក្រុងរ៉ូម ប្រទេសអ៊ីតាលី

ប្រភេទទំនិញតាំង៖ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងវិទ្យាសាស្រ្ត

អ្នករៀបចំ៖ (Visit) www.codewayexpo.com

ទំនាក់ទំនង៖ +៨៥៥-៨៧៧៥៥៥៥១ / [email protected]

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ គណៈកម្មការរៀបចំពិព័រណ៍មានរៀបចំវេទិកាជំនួបពាណិជ្ជកម្មរវាង ពាណិជ្ជករ-ពាណិជ្ជក និង ពាណិជ្ជករ ជាមួយអង្គភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋផងដែរ។ សាធារណៈជនទូទៅដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមដើម្បីបង្ហាញគម្រោងវិនិយោគ  ​  ឬស្វែងរក​ដៃគូធុរកិច្ចរួមគ្នារវាងវិស័យ ​សាធារណៈ និងឯកជន ជាមួយពាណិជ្ជករនៅប្រទេសអ៊ីតាលី ​សូមទាក់ទងនាយកដ្ឋានកិច្ចការពិព័រណ៍ អគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម នៃ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

 

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

more

Time

May 18, 2022 10:00 am - May 20, 2022 5:30 pm Rome, Italy(GMT+07:00)

Menu