ពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារ សេអ៊ូល ២០២២ (ASEAN Trade Fair)

07junAll Day10ពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារ សេអ៊ូល ២០២២ (ASEAN Trade Fair)

Event Details

ព័ត៌មានស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍
ឈ្មោះពិព័រណ៍៖ ពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារ សេអ៊ូល ២០២២ (ASEAN Trade Fair)
កាលបរិច្ឆេទ៖ ០៧-១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
ទីកន្លែង៖ ទីក្រុងអ៊ីសាន ប្រទេសកូរ៉េ
ប្រភេទទំនិញតាំង៖ ម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ
អ្នករៀបចំ៖ មជ្ឈមណ្ឌល អាស៊ាន-កូរ៉េ
ទំនាក់ទំនង៖ +៨៥៥-៨៧៧៥៥៥៥១ / [email protected] / +82-2-2287-1192 / [email protected]
ព័ត៌មានបន្ថែម៖ មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាន-កូរ៉េ បានផ្តល់ស្តង់ជូនកម្ពុជា ចំនួន៤ ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ និង១ស្តង់តៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធសម្ភារៈផ្ទះបាយ ។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ គណៈកម្មការរៀបចំពិព័រណ៍ នឹងមានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពី កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម លើឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ សម្រាប់អ្នកចូលរួមពីតំបន់អាស៊ានផងដែរ។
ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

more

Health Guidelines for this Event

Time

June 7, 2022 - June 10, 2022 (All Day) កូរ៉េ(GMT+07:00)

Menu